Perancangan Strategik Bahasa Inggeris.docx

February 4, 2019 | Author: Jackie Joel | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Perancangan Strategik Bahasa Inggeris.docx...

Description

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TONGOD

PERANCANGAN STRATEGIK STRATEGIK 2014-2018

PANITIA BAHASA INGGERIS 1.

PENDAHULUAN

1

Mata pelajaran Bahasa Inggeris merupakan satu mata pelajaran yang dianggap sangat krit kritik ikal al dalam dalam kalan kalangan gan pelaj pelajar ar SMK SMK Tongod. ngod. Selar Selaras as denga dengan n penge pengenal nalan an Pent Pentaks aksir iran an Tingkatan 3 (PT3) pada tahun !1" dan juga menjadi salah satu mata pelajaran #aji$ lulus Sijil Pelaja Pelajaran ran Malays Malaysia ia (SPM) (SPM) pada pada tahun tahun !1%& !1%& pel$aga pel$agaii usaha usaha disusu disusun n untuk untuk memast memastika ikan n  pen'apaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti akan $erada pada tahap yang mem$anggakan . Peran'a Peran'anga ngan n Strate Strategik gik Panitia Panitia Bahasa Bahasa Ingger Inggeris is meneta menetapkan pkan strate strategi gi $erkes $erkesan an $agi men'apa men'apaii matlam matlamat at ke'emer ke'emerlan langan gan akademi akademik k pelajar pelajar.. Program Program ini disasa disasarka rkan n sepenu sepenuhnya hnya kepada semua pelajar dan juga ahliahli panitia $agi menjadikan prestasi Bahasa Inggeris di  peringkat peperiksaan dalaman dan peperiksaan a#am le$ih 'emerlang.

2.

VISI

Prestasi pen'apaian Bahasa Inggeris SMK Tongod $erada di kedudukan nom$or satu di  peringkat PP TelupidTo TelupidTongod ngod menjelang !1* dengan peratus lulus +!, ke atas.

3.

MISISinergi $erterusan dalam kalangan ahli panitia dan pentad$ir.Memperkasakan guruguru di $a#ah panitia Bahasa Inggeris.Memaksimumkan penggunaan sum$er pendidikan yang $erkualiti.Mem$udayakan pengurusan pendidikan yang teran'ang.Meningkatkan Meningkatkan peratus pen'apaian pen'apaian pelajar pelajar dalam peperiksaan peperiksaan dalaman dalaman dan peperiksaan peperiksaan a#am.

.4.

MATLAMAT

Meningkatkan pen'apaian kuantiti ke tahap +!, lulus dan melahirkan kelompok pelajar mendapat - dan B yang le$ih ramai.

5.

.

OBJEKTIF (i)

Melahirkan para pelajar yang minat Bahasa Inggeris.

(ii)

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam Bahasa Inggeris.

(iii)

Mem$antu pelajar untuk menguasai Bahasa Inggeris.

(i)

Mengurangkan peratus gagal.

AHLI JA!ATANKUASA

3

PENGETUA En.Lamri Bin Dikon

PENOLONG KANAN 1 En.Jolius Lodsou

KETUA BIDANG BAHASA En. Presley James

KETUA PANITIA En. Jackie Majin

SETIAUSAHA En. Mohd. Shahmy 

AJK (GURU-GURU MATA PELAJARAN) Puan Azlena Zakaria – Tinka!an " En. Mohd. Shahmy Sakiron – Tinka!an # En. Jackie Majin – Tinka!an $ %ik Sha!ira A&dul 'hani – Tinka!an ( En. Presley James – Tinka!an )

8. MAKLUMAT GURU-GURU MATAPELAJARAN BAHASA MALA"SIA

"

BI L 1

 $

NAMA

En. Presley  James En. Ja!"ie Majin En. M%hd. Shahmy Sa"ir%n

GRE D

KELA"AKA N AKADEMIK 

KELA"AKAN IKHTISAS

OPS"EN

TAHUN#MU LA MENGAJAR

DG 44

Sarjana Muda

B.ED TESL

Bahasa Inggeris

1997

DG 41 DG 41

Sarjana Muda Ija&ah Sarjana Muda  Te"n%l%gi Ma"luma' Ija&ah Sarjana Muda  Te"n%l%gi Ma"luma'

B.ED TESL

Bahasa Inggeris I+T

#1#

I+T

#14

4

Puan ,&lena -a"aria

DG 41+i" Sha'ira ,/dul Ghani

DG 41

Di(l%ma Pendidi"an Le(asan Ija&ah ) DPLI* Di(l%ma Pendidi"an Le(asan Ija&ah ) DPLI*

/

#14

$. ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PEPERIKSAAN PMR  T,02

BIL +,L3 2

BIL  TID, 0,D 5  I 0,DI  $7 $

, BIL

#

B 6

+

D

E

BIL

6

BIL

6

BIL

6

BIL

6

1

. 7

1

. 7$#

#

#3.%

1!

1$ . 1*.  !. 31

81 .1 +* . +! .3 1 %* ."  /1 .3 /1 .1 " .% "/ .+

##

4#

##7





1

##8

7

4

$

!

!3.1 3

"

%. /

13

##9

7

7

#

!

!.! !

"

+.! 3./ 1

1

1. !/

30

1+. 1 *./

!

30

1". 0 1!. 0

31

%. 3 0. * 33

3/

3*

"

#

# #

#1#

*0

+%

13

!

!.!

"

/.3

13

#11

1!!

0"

%

/

/.3

/

/.3

*

#1

1!

0"

*.1

+

+."

1"

#1$

0*

0

%.

3

3.3

1!

*

"3 "/

"* "!

GPM P

4.7$

".+/ "./*

"./1

"." ".1% ".!% ".

10. ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PEPERIKSAAN SPM TAHUN ## ##7 ##8 ##9 #1#

LULUS %&' 7.77 9 $4.4 $# 4.8

GPMP 8.9 8.$ 8.48 8.9 8. %

#11 #1 #1$

48.8 48.8 4$.1

8.#9 8.$ 8.##

11. ANALISIS PERSEKITARAN

5E5,T,2 )S!ren!h  S*

KELEMAHAN %Weakness – W) 1 Kekurangan guruguru opsyen

. S1 Sokongan padu daripada pentad$ir 

  Tahap penguasaan pelajar dalam mata  pelajaran Bahasa Inggeris amat rendah

S uruguru yang komited dan $erpengalaman

3 4asiliti5in6rastuktur terhad dan tidak kondusi6 terutamanya untuk program lepas

S3 Panitia mempunyai $uku rujukan& $uku kerja dan kamus yang $oleh digunakan sepanjang tahun.

 persekolahan " 2 Kurang kepel$agaian dari segi teknik  pengajaran

S" 2 Peruntukan ke#angan panitia untuk menam$ah aset panitia dan menampung aktiiti  panitia

PELUANG (Opportinities – O)

ANCAMAN # CABARAN (Threats – T)

71Bahan$ahan $erkualiti dan mudah diakses di Internet

T1 Pelajar kurang $erminat

7Peruntukan $ahan dan alatan disediakan oleh

T Kurang mendapat sokongan daripada

 panitia5sekolah

masyarakat

738et#orking

T3 Bahasa Inggeris se$agai $ahasa asing

7" 2 9amai pelajar yang tinggal di asrama dan

 $ahasa ketiga dalam kalangan pelajar dan

sekitar sekolah untuk aktiiti lepas persekolahan

hanya digunakan semasa pdp T" Kadar ponteng yang tinggi +

12. TO!S MATRI( 5E5,T,2 )S!renh!   S*

DALAMAN

S1 Sokongan padu daripada  pentad$ir  S uruguru yang komited dan $erpengalaman

LUARAN

S3 Panitia mempunyai $uku rujukan& $uku kerja dan kamus yang $oleh digunakan sepanjang tahun. S" 2 Peruntukan ke#angan  panitia untuk menam$ah aset  panitia dan menampung aktiiti  panitia

KELEMAHAN %Weakness – W)

1 Kekurangan guruguru opsyen   Tahap penguasaan pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris amat rendah 3 4asiliti5in6rastuktur terhad dan tidak kondusi6 terutamanya untuk program lepas persekolahan " 2 Kurang kepel$agaian dari segi teknik pengajaran

PELUANG (Opportinities – O) 71Bahan$ahan $erkualiti dan mudah diakses di Internet 7Peruntukan $ahan dan alatan disediakan oleh panitia5sekolah 738et#orking 7" 2 9amai pelajar yang tinggal di asrama dan sekitar sekolah untuk aktiiti lepas persekolahan

S1 ) S2 ) O2 ) O3 Mema"simum"an (enggunaan sum/er

S2 ) S3 ) S4 ) O1)O4 Pr%gram (ening"a'an "e!emerlangan /agi (elajar PT$ dan SPM

ANCAMAN # CABARAN *

!1 ) !2 )!3 ) !4 ) O1 ) O2) 03 Mening"a'"an (enguasaan 'erhada( ma'a (elajaran Bahasa Inggeris

(Threats – T) T1 Pelajar kurang $erminat T Kurang mendapat sokongan daripada masyarakat T3 Bahasa Inggeris se$agai $ahasa asing $ahasa ketiga dalam kalangan  pelajar dan hanya digunakan semasa  pdp T" Kadar ponteng yang tinggi dalam kalangan pelajar

S1 )S2 ) S3 )S4 ) T1 )T2 )T3 ) T4 Program peningkatan ke'emerlangan $agi pelajar  PT3 dan SPM

13. ISU STRATEGIK* MATLAMAT* OBJEKTIF* KPI DAN SASARAN ISU STRATEGI K  1 .

1Pelajar "urang menguasai "emahiran lisan: mem/a!a dan menulis.

Prestasi dalam  peperiksaan a#am tidak memuaskan.

Peningkatan  penguasaan  pengajaran dan  pem$elajaran di kalangan guru Bahasa

MATLAMA T  STRATEGI K 

OBJEKTI F

Meningkatkan  prestasi  pen'apaian PS (PBS) dari segi kuantiti dan kualiti ( Tingkatan 1 2  3)

Meningkatk  an  pen'apaian PS (PBS) dari segi kuantiti dan kualiti

Mening"a'" an (res'asi dari segi "uali'i dan "uan'i'i dalam PT$ dan SPM Meningkatkan ke$erkesanan PdP dalam kalangan guru yang mengajar Bahasa

Pada 'ahun #18 (era'us lulus di a'as 7#6 . PdP yang /er"esan dan /erim(a" "e(ada (elajar.

KI

TO!

SASAR  A" #$%&

Peratus  pelajar mendapat Band 3 ke atas

4#6

8#6

Peratus  pelajar mendapat Band %

#6

$#6

GPMP PT$

PT$ ; 7#6

GPMP /agi su/je" Bahasa Inggeris

Guru 1##6 menguas ai "emahira n < '%(i" 0

Menink  a!kan  +enuas aan Bahasa ,neris dalam semua kemahira n &ahasa

SPM ; 7#6

Pr%gram (ening"a 'an "e!emerl angan

Bilangan (elajar 1# %rang da(a' ,

Mema"si mum"an "eu(ayaa n guru ) sum/er*

GPMP SPM

7#6 lulus PT$ dan SPM

STRATE GI

Inggeris

Inggeris.

yang diajar

PT$ dan  %rang menda( a' gred , ) ,=:,: : ,>* dalam SPM

 JADUAL PERANCANGAN STRATEGIK %TINGKATAN 1-3 # PT3'

PERHUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK* MATLAMAT STRATEGIK* OBJEKTIF* KPI DAN SASARAN

SUBJEK

ISU STRATEG IK 

Pelajar "urang menguas ai "emahira n lisan: mem/a!a dan menulis

MATLAM  AT 

OBJEKTIF

KI

TO!

#$%  '

#$% 

#$% 

#$% *

#$% &

Meningkatk  an prestasi  pen'apaian PS (PBS) dari segi kuantiti dan kualiti ( Tingkatan 1 2 3)

Meningkatk  an  pen'apaian PS (PBS) dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus  pelajar mendap at Band 3 ke atas

4#6 )#1$ *

4 6

# 6

 6

# 6

7#6

Peratus  pelajar mendap at Band

# )#1$ *

6

1#6

16

#6

6

1!

% BAHASA INGGERI S GPMP Pen!a(aia n (elajar dalam PBS 3"'%/er

M $##

Guru (em/im /ing 'ing"a'a n $ dan .

$. 5elas 5e'ua  Tam/ahan Pani'ia Pemulihan ) Say n% '% Guru E @%r (em/im G,LS /ing s'uden's*  Ting"a' an $ A 

Ma!  3g%s

4. Te"ni" 5e'ua Menjaa/ Pani'ia 5er'as S%alan A  J5 S"ema Pening" Pemar"ah a'an an 5e!emer langan

Bergan' ung "e(ada 'ari"h J5  Pening" a'an 5e!eme rlangan

MEI

.

M ##

5e'ua

Mening"a'"an "emahiran dan "eya"inan guru un'u" PdP /er"esan.

Pelajar yang /er(%'ensi un'u" menda(a' Gred , menda(a' /im/ingan insen'[email protected] dari(ada guru>guru (em/im/ing .

6 "uali'i (en!a(aian (e(eri"saa n PT$ dan SPM mening"a'.

Pen!eramah Dalaman

5elas 6 "uan'i'i  Tam/ahan (en!a(aian 5lini" ma'a mening"a' (elajaran English T%%l 5i'

Pelajar lulus ujian diagn%s'i" su(aya /%leh dimasu""an dalam "el%m(%" lulus.

Mengurang 5elas "an (era'us  Tam/ahan (elajar jian gagal Diagn%s'i" M%dul

M ##

Menam/ah dan mening"a'"an "[email protected] ser'a "emahiran menjaa/ "er'as s%alan (e(eri"saan.

Pelajar Pen!eramah a"an  Jem(u'an < memahami Dalaman s"ema (emar"aha n dan 'e"ni" menjaa/

M

Mengha/is"a

M $##

13

Pelajar

M%dul

Beng"el Li'era'ure 1.* PT$ .* SPM

. Beng"el ri'ing ) ri'e '% EF!el 1.# dan .#*

Pani'ia

1#

n su"a'an (elajaran yang meli/a'"an "%m(%nen sas'era dan menam/ah mina' < (emahaman (elajar

da(a' menjaa/ /ahagian Cli'era'ure

Lem/aran 5erja

M 1#

Mening"a'"an "emahiran (elajar dalam menulis "arangan.

Pelajar menda(a' mar"ah le/ih 'inggi dalam "er'as "arangan.

M%dul Lem/aran "erja

Guru Ma'a Pelajara n

5e'ua Pani'ia

,(ril A

Guru Ma'a Pelajara n

 Julai

1"

15.

PELAN OPERASI

 8ama Projek :

Program Bim$ingan Khas ( Say ;es to - )

9asional :  $erterusan.

Bim$ingan dan hal lain

T#JA!AB

TEMPOH

5e'ua (ani'ia

He/ruari

Semua ,J5 

Ma!  3g%s

Pela"sanaan Pr%gram $. Peman'auan 4.

5e'ua (ani'ia jian Diagn%s'i" 1

.

Guru Pem/im/ing

,(ril

Guru Pem/im/ing

Mei

Guru Pem/im/ing

 Jun

jian Diagn%s'i"  . jian Diagn%s'i" $ 7. jian Diagn%s'i" 4 8.

N// P,6= +

Guru Pem/im/ing

T6=
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF