Buku Kemajuan Santri Tpa Baiturrohman

February 4, 2019 | Author: Andaru Satryo | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Buku Kemajuan Santri Tpa Baiturrohman...

Description

TPA BAITURROHMAN

BUKU TPA

Kami Santriwan-Santriwati  Taman Pendidikan Al-Qur’an Baiturrohman Demi Baktiku pada Illahi  Dan Cintaku pada Al-Qur’an dan Sunnah Kami Berjanji :

1. Rajin Salat Sepanjang Hayat 2. Tak Lupa Mengaji BUKU INI MILIK ANANDA

Nama TTL

:  : 

AlamatKelasSekolah3. Berbakti pada Orang Tua 4. Taat dan Hormat kepada Guru 5. Gemar Menuntut Ilmu 6. Setia Kawan dan Suka Memaafkan

uy

KATA MOTIVASIKU:

 _______________________________________________ 

Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu

 _______________________________________________ 

yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-

 _______________________________________________ 

sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana (Q.S Al-

 _______________________________________________ 

Furqan :10)

INGAT YA !!!

TPA BAITURROHMAN

Jadwal TPA Baiturrohman Baiturrohman

PEKIK

Minggu – di Mushola Rodhatul Jannah – jam 4 sore s.d. setelah sholat maghrib Rabu – di Masjid Baiturrohman – jam 4 sore s.d. setelah sholat maghrib

Kartu Prestasi Iqro’ (Tiap selesai mengaji)

No

Tanggal

Jiid

Ustadz/ah

Kartu Prestasi Iqro’ (Tiap selesai mengaji)

Paraf

Keterangan

Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Q ur’an dan mengajikannya (H.R Bukhari)

No

Tanggal

Jiid

Ustadz/ah

Paraf

Keterangan

Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al- Qur’an dan mengajikannya (H.R Bukhari)

Kartu Prestasi Iqro’ (Tiap selesai mengaji)

No

Tanggal

Jiid

Ustadz/ah

Kartu Prestasi Iqro’ (Tiap selesai mengaji)

Paraf

Keterangan

Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al- Qur’an dan mengajikannya (H.R Bukhari)

No

Tanggal

Jiid

Ustadz/ah

Paraf

Keterangan

Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al- Qur’an dan mengajikannya (H.R Bukhari)

Kartu Qiro’atil Qur’an (Tiap selesai mengaji)

Tanggal

Surat-Ayat

Ustadz/ah

Kartu Qiro’atil Qur’an (Tiap selesai mengaji)

Paraf

Keterangan

Sinarilah rumah-rumah mu dengan shalat (sunnat) dan bacaan Al- Qur’an (H.R. Baihaqi)

Tanggal

Surat-Ayat

Ustadz/ah

Paraf

Keterangan

Sinarilah rumah-rumah mu dengan shalat (sunnat) dan bacaan Al- Qur’an (H.R. Baihaqi)

Kartu Qiro’atil Qur’an (Tiap selesai mengaji)

Tanggal

Surat-Ayat

Ustadz/ah

Kartu Qiro’atil Qur’an (Tiap selesai mengaji)

Paraf

Keterangan

Sinarilah rumah-rumah mu dengan shalat (sunnat) dan bacaan Al- Qur’an (H.R. Baihaqi)

Tanggal

Surat-Ayat

Ustadz/ah

Paraf

Keterangan

Sinarilah rumah-rumah mu dengan shalat (sunnat) dan bacaan Al- Qur’an (H.R. Baihaqi)

Kartu Prestasi Hafalan

No

Materi Hafalan

A. Bacaan Shalat 1

Do’a Iftitah

2

Ta’awudz

3

Al-Fatihah

4

Ruku’

5

I’tidal

6

Sujud

7

Duduk antara 2 Sujud

8

Tasyahud

9

Dzikir Ba’da Shalat

B.

Do’a Sehari-Hari

1

Kebaikan Dunia Akhirat

2

Untuk Ibu-Bapak

3

Bangun Tidur

4 5 6 7

Akan Tidur Masuk Rumah Keluar Rumah Selesai Makan

8

Selesai Wudhu

9

Selesai Adzan

10 11

Masuk Kamar Kecil Keluar Kamar Kecil

C. Surat-Surat Pendek

Lulus Ujian Tanggal

Penguji

Paraf

Ket 

1

An-Naas

2

Al-Falaq

3

Al-Ikhlaash

4

Al-Lahab

5

An-Nashr

6

Al-Kafirun

7

Al-Kautsar

8

Al-Ma’un

9

Quraisy

10

Al-Fil

11

Al-Humazah

12

Al-Ashr

13

At-Takatsur

14

Al-Qari’ah

15

Al-Adiyat

16

Al-Zalzalah

17

Al-Bayyinah

18

Al-Qadr

19

Al-Alaq

20

At-Tin

21

Al-Insyirah

22

Adh-Dhuha

D. Lain-Lain 1

Ayat Kursiy (Al-Baqarah : 255)

2

Al-Baqarah : 284-286

3

Al-Baqarah : 208-209

12

Masuk Masjid

13

Keluar Masjid

14

Meminta Ilmu

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka

15

Pelebur Majelis

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar- Ra’d : 11)

Modul Ta’limul Qur’an

Modul Ta’limul Qur’an

(Pengayaan)

(Pengayaan)

No

Ayat Bahasan

Topik Bahasan

1

QS. 17:23-24

Berbakti Kepada Ibu Bapak 

2

QS. 3:19 & 3:85

Islam Agama Allah

3

QS. 208-209

Mengikuti Islam Secara Kaffah

4

QS. 3:103

Ukhuwah Islamiyah

5

QS. 49:11

Jangan Saling Memperolok 

6

QS. 58:11

7

No

Ayat Bahasan

21

QS. 2:1-5

22

QS. 31:13-15

Topik Bahasan Ciri-Ciri Orang Yang Bertakwa Ciri-Ciri Anak Shaleh (1)

23

QS. 31:16-19

Ciri-Ciri Anak Shaleh (2)

24

QS 108:1-7

Keutamaan Ilmu

25

QS 62:27-28

QS. 4:136

Tetaplah Beriman

26

QS. 24:27-28

8

QS. 4:59

27

QS. 49:9-10

9

QS. 8:45-46

28

QS. 5:48

Ciri-Ciri Ciri-Cir i Pendusta Agama Bersegeralah Memenuhi Seruan Hari Jum’at Sopan Santun Dalam Bertemu Mendamaikan Sesama Mukmin Al-Qur’an Al-Qur’an Sumber Kebenaran

10

QS. 2:267-268

29

QS. 7:26

Berhias Dan Berjilbablah

11

QS. 2:264

30

QS. 2:153-156

Sabar Dalam Perjuangan

31

QS. 5:51,55,56

Pedoman Memilih Pemimpin

12

QS. 4:135

32

QS. 48:29

Ciri-Ciri Pengikut Rasulullah

33

QS. 49:12

Jangan Suka Prasangka Buruk 

34

QS. 9:71

35

QS. 2:177

16

QS. 2:21-22

17

QS. 29:45

18

QS. 2:183-184

Mentaati Allah Dan Rasulullah Teguh Dan Sabar Dalam Perjuangan Pahala Berdema Di Jalan Allah Yang Menghapuskan Pahala Shadaqah Menegakkan Keadilan & Kebenaran Makanlah Yang Halal Dan Baik  Larangan Minum Khamr & Judi Larangan Makan Harta Yg Batil Perintah Menyembah Allah Bacalah Al-Qur’an, Al-Qur’an, Tegakkan Shalat Kewajiban Puasa

19

QS. 9:17-18

Memakmurkan Masjid

20

QS. 3:104

Semangat Dakwah

13

QS. 2:172-173

14

QS. 5:90-91

15

QS. 4:29-30

Ket

 Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka (Q.S At-Tahrim:6)

36

QS. 61:10-12

Orang Islam Adalah Pemimpin Orang Yang Berbakti Pada Allah Pahala Berjuang Di Jalan Allah

37

QS. 3:130&38

Larangan Riba Dan Mencuri

38

QS. 6:152-153

Menjaga Harta Anak Yatim

39

QS. 3:133-135

Bersegeralah Meminta Maaf 

40

QS. 9:38-39

Berjihad Di Jalan Allah

Ket

 Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara : mencintai Nabimu, mencintai keluarga Nabi dan membaca Al-Qur‟an (HR.Ath-Thabrani)

Modul Al-Ilmu (Dinul Islam)

No

Ilmu

1

Rukun Islam

2

Rukun Iman

3

Ihsan

4

Wudlu

5

Adzan

6

Akhlaq

7

Kajian Ilmu Tajwid

8

Menulis Arab

9

Bahasa Arab

10

Shirah

11

Dakwah

12

Cerita Islam

Keterangan

“Cinta Allah dan Cinta Rasul”

Kefahaman

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: „Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang kha lifah di muka bumi‟. Mereka berkata: „Mengapa  Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat  kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih Sesungguhnya dengan memuji Engkau dan mensucikanEngkau?‟ Tuhan berfirman: „ Sesungguhnya  Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui‟”. (QS 2:30)

Allah adalah tuhan kita yang wajib kita cintai dan harus selalu kita taati “tidak ada tuhan yang berhak disembah selain allah” hanya kepada allah saja kita beribadah, dengan cara yang allah cintai. Allah menciptakan kita, Mata untuk melihat ,Kaki untuk berjalan Tangan untuk bekerja ,Telinga untuk mendengar Dan setiap nikmat lain di tubuh kita Udara untuk bernafas ,Tanaman dan ternak untuk makanan Matahari yang bersinar terang ,Bintang-bintang yang indah menghias langit, Dan setiap benda yang ada di alam ini, Setiap Muslim wajib mencintai Allah Semuanya, termasuk kamu dan aku Makanya Allah menyuruh dalam firmannya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan m anusia melainkan supaya mereka  Ku.” (QS Adz -Dzariyaat mengabdi kepada- Ku.” -Dzariyaat : 56) Nabi Muhammad saw beliau adalah seorang rasul yang agung yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan memurniakan tauhid kepada Allah, beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang datang untuk  menyempurnakan syariat para Nabi dan Rasul terdahulu. Karena beliau menginginkan keselematan untuk semua umatnya. Beliau sangat sedih mendapati orang-orang tidak beriman dan tidak taat kepadanya. Allah berfirman mengisahkan kesedihan beliau dalam Al- Qur’an : Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat  terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orangorang mukmin (Q.S At-Taubah :128)

Amal Apa Amal apa, amal apa…Yang disukai Allah Bersalatlah, bersalatlah… Tepat pada waktunya Apa lagi, apa lagi… Yang disukai Allah Berbaktilah, berbaktilah… Pada ibu dan ayah Apa lagi, apa lagi… yang disukai Allah Selawatlah, selawatlah… Pada nabi Muhammad Muhammad Apa lagi, apa lagi… Yang disukai Allah Berjuanglah, berjuanglah… Berjuang di jalan Allah

Mujahid Muda Hai mujahid muda ; Maju ke-hadapan;Sibakkan penghalang ; Satukan tujuan Kibarkan panji islam dalam satu barisan Bersama berjuang kita junjung keadilan

Jangan bimbang ragu tetaplah melaju; Hapus baying semu di lubuk hatimu Bergerak ke depan bagai gelombang samudra Lantakkan tirani runtuhkan angkara murka Majulah wahai mujahid muda; Dalam satu cita tegak keadilan Singkirkan batas satukan kata; Kebangkitan islam telah datang

Aku Cinta Allah Satu-satu aku cinta Allah ; Dua-dua cinta Rasulullah Tiga-Tiga Cinta Ibu-Bapak ; Satu,dua,tiga jalan masuk surga One and one I love Allah ; Two and two I love Rasulullah Three and Three I love father mother One two and three the way to the heaven

Ayo Ngaji tenanan, Ora pareng gojekan Ayo-ayo Ayo-ayo ngaji…Ngajine sing tenanan, Lungguhe anteng-antengan, Sing Rame Kancane Setan Bis…millah ayo ngaji 2x

Seragam TPA Lihat seragam kami di Tk Al- qur’an ; Berbusana muslim, rapi menyenangkan Yang putra berpeci yg putri berjilbab; Baju celana panjang, Aurat tak terlihat

Santri Kecil Santri kecil di mesjid yang indah ; Bawa qur’an dan bawa sajadah Rajin ngaji dan rajin ibadah ; Pakai pici dan busana muslimah

Rukun Islam Rukun islam yang lima, Syahadat sholat puasa;Zakat untuk semua, haji bagi yang kuasa; Siapa tidak sholat…Nar  ; Siapa tidak zakat Celaka diakhirat ; Oleh Allah dilaknat

Ibu Bila kuingat masa kecilku, Ku selalu menyusahkanmu Bila kuingat masa kanakku, Ku selalu mengecewakanmu

Allah Maha Esa Allah maha esa, allah maha kuasa ; Yang memberi kita telinga dan mata Kaki dan tangan, anggota sekalian ; Akal dan pikiran, pemberian tuhan Bismillah Bismillah sudah kuucapkan, Bila aku mulai kerjakan Setiap amal dan perbuatan, Itulah kawan nabi ajarkan

Banyak sekali pengorbananmu, Yang kau berikan padaku Tanpa letih dan tanpa pamrih, Kau berikan semua itu Engkaulah yang kukasihi, Engkaulah yang ku rindu Kuharap selalu doamu, Dari dirimu .. ya ibu Tanpa do’amu takkan kuraih, kuraih, Tanpa doamu takkan ku capai Segala cita yng kuinginkan, Dari diriku.. ya ibu

Aku Anak Shaleh Aku…Anak Sholeh Rajin Sholat Rajin Ngaji Orang tua dihormati cinta islam sampai mati laailaha illallah muhammada rosululloh , islam islam yes kafir kafir no Islam Iman Ihsan Suatu saat datang tamu kepada rasululah Berpakaian putih bersih tampak bukan dari jauh Dia duduk berhadapan di hadapan Rasulullah Dia bertanya tentang islam, iman serta ihsan Islam itu islam itu ; Islam itu adalah Syahadat, shalat, puasa, zakat , dan juga haji Iman itu Iman itu ; Iman itu adalah Percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, taqdir Ihsan itu Ihsan itu ; Ihsan itu adalah Beribadahlah bagaikan di lihat oleh Allah Siapakah, siapakah ; siapa Tamu itu Dialah Malaikat jibril yang diutus oleh allah

Nabimu Muhammad Ayahnya Abdullah Ibunya Aminah Pamannya Abu Tholib Kakeknya Abdul Mutholib Istrinya Istrin ya Khodijah Putirn ya Fatimah Lahirnya Di Mekah Harinya Hari Senin Tanggalnya 12 Bulannya Rabiul awwal Tahunnya Tahun Gajah Wafatnya Di Madinah Bila kita ingin surga berimanlah beramallah berakhlaqlah karimah Yang bandel no way yang pinter my way dengan ngaji okey Allahuakbar !!!

Rapor Akhir  

No

Kelas

1

Tahun Ke I

2

Tahun Ke II

3

Tahun Ke III

4

Tahun Ke IV

5

Tahun Ke V

6

Tahun Ke VI

7

Tahun Ke VII

8

Tahun Ke VIII

Nilai Akhir

Catatan Ustadz/ Ustadzah

Bagi yang sudah SMP/SMA bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya (mengajar) ataupun santri boleh tetap belajar seperti santri yang lain.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (Q.S Al-Maidah :3)

Surakarta, Mengetahui Mengetahui Ustadz/Ustadzah Ustadz/Ustadzah

Tenang : Sedakep Mingkem..CEP !! (

)

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF